Katedra marketingu a hodnototvorných procesů

V kontaktech VŠP, a. s., v zájmu zvýšení kvality informačních služeb pro studenty a veřejnost jsou kromě vyučujících uváděni rovněž externí vedoucí bakalářských a magisterských prací, spolupracovníci z praxe podílející se na výzkumných aktivitách školy apod. S ohledem na odborný profil nebo své kompetence jsou interní pracovníci a externí partneři přiřazeni k příslušné katedře, institutu atd.

Interní

Jméno Pozice/funkce
doc. Ing. Petr Besta, Ph.D. Akademický pracovník, Docent
Ing. Michal Červinka, Ph.D. Odborný asistent, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Obchodu a služeb
Ing. Šárka Janků, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
doc. Ing. Václav Nétek, CSc. Docent, Akademický pracovník, Garant studijního oboru podnikání a management v obchodu, Vedoucí sekce Marketingu a obchodních procesů
prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. Profesor, Akademický pracovník, Vedoucí sekce Kvality a výrobních procesů
doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D. Docent, Akademický pracovník
Ing. Milan Stoch, Ph.D. Akademický pracovník, Vedoucí Podnikatelského inkubátoru, Odborný asistent
Ing. Lenka Švajdová, Ph.D. Akademický pracovník, Odborný asistent
Ing. Vladimír Vavrečka, CSc. Akademický pracovník, Odborný asistent, Vedoucí katedry Marketingu a hodnototvorných procesů
prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc. Akademický pracovník, Garant studijního oboru podnikání a management v životním prostředí, Prorektor pro vědu a výzkum

Externí

Jméno Pozice/funkce
Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA Akademický pracovník
Ing. Ladislav Hádek Akademický pracovník
Prof. Ing. Miroslav Kaloč, CSc. Akademický pracovník
RNDr. Zuzana Wroblowská, Ph.D. Akademický pracovník
Ing. Dagmar Zindulková Akademický pracovník