Historie a poslání školy

Vysoká škola podnikání, a.s., (VŠP, a.s.) začala svou historii psát dnem 29. května 2000, poté, co ji MŠMT udělilo státní souhlas působit jako vysoká škola s akreditací pro bakalářský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Podnikání, a to pro prezenční (denní) i kombinovanou (dálkovou) formu studia. První akademický rok začal 1. října 2000. V roce 2001 škola získala akreditaci pro další dva nové studijní obory prezenčního studia Informatika a internet v podnikání a Podnikání a management v obchodu. V roce 2002 rozšířila škola studijní nabídku o obor Podnikání a management v životním prostředí. Počet studentů Vysoké školy podnikání, a.s., již přesáhl v akademickém roce 2009 - 2010 hranici 3 300 osob. Studium v bakalářských studijních programech - 6 semestrů v denním studiu, 6 semestrů v kombinovaném studiu - je ukončeno státní závěrečnou zkouškou, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Absolventi získávají titul bakalář. Od roku 2006 škola uděluje také titul inženýr absolventům akreditovaného navazujícího magisterského studia oboru Podnikání. VŠP, a.s., má za sebou intenzivní rozvoj. Zatímco při svém startu zajišťovala vzdělávání 172 osobám, v akademickém roce 2009/2010 už více než 3 340 studentům.

 

VŠP, a.s., poskytuje vysokoškolské vzdělání, podnikatelské myšlení, teoretické znalosti i praktické dovednosti požadované praxí a přebírá spoluodpovědnost za úspěšnost svých motivovaných absolventů. Posláním Vysoké školy podnikání, a.s., je připravovat odborníky, kteří rozumí podnikání jako celku, ve všech jeho důležitých aspektech a souvislostech, včetně sociální dimenze. Management školy proto sleduje moderní trendy terciárního vzdělávání a rozvíjí je. Studijní programy vytvářejí podmínky pro celoživotní učení.

 

K silným stránkám školy patří zejména úroveň strategického řízení a explicitní strategie, vysoká úroveň distanční složky kombinovaného studia, individuální přístup k posluchačům, moderní informační systémy pro provoz a řízení školy i výukového procesu, velmi dobré materiálně technické zabezpečení výuky a studia, vysoká míra zaměstnatelnosti absolventů v neposlední řadě pak solidní účast pedagogů v projekčních aktivitách vlastních, krajských i celostátních. Významné místo v aktivitách Vysoké školy podnikání, a.s., má také odborná a tvůrčí činnost. Škola pořádá konference, semináře a další odborné akce a spolupracuje na projektech v rámci regionu, České republiky i Evropské unie.

 

Pro zvýšení dostupnosti kombinovaného bakalářského i magisterského studia a vytvoření co nejlepších časových i ekonomických podmínek pro studenty vytváří škola ve vybraných regionech pracoviště s odpovídajícím materiálním a technickým vybavením. V současnosti má škola konzultační střediska v Olomouci a ve Dvoře Králové nad Labem poskytující pouze kombinované bakalářské studium,  konzultačnín středisko v Novém Jičíně poskytuje rovněž prezenční bakalářské studium. Informační střediska Bruntál, Písek, Praha, provádějí akviziční činnost, organizují výuku studentům, kteří zahajovali v dřívějších letech a pořádají kurzy či U3V apod. Navazující magisterské studium studijního oboru Podnikání poskytuje VŠP, a.s., jenom ve svém ostravském sídle.