Interní pedagogové

Ing. Kamila Beňová

Na VŠP, a.s., působí od roku 2001. Nejprve jako externí pedagog se specializací na oblast účetnictví, daní a financí. Od října 2006 pracuje jako interní odborný asistent na pozici vedoucí oddělení katedry Podnikání. Díky své dlouholeté praxi získala bohaté praktické zkušenosti s problematikou fire…

Více

Ing. Michal Červinka, Ph.D.

Po absolvování Vysoké školy Dopravy a spojů profesně působil více než 20 let v civilním letectví. Byl zaměstnán v letecké společnosti a na letištích od dělnických profesí až po manažerské funkce. Zastával rovněž funkci obchodního manažera velké globální firmy, v České republice a sousedních východ…

Více

PhDr. Lukáš Durda

Absolvent Fakulty sociálních věd univerzity Karlovy v Praze nastoupil na Vysokou školu podnikání, a.s., v roce 2004. Vyučuje předměty Psychologie a sociologie v podnikání a Podnikatelské dovednosti. Zastával pozici vedoucího oddělení na katedře Podnikání a vedoucího navazujícího magisterského stud…

Více

Mgr. Růžena Dvořáčková

Manažerka pro zahraniční vztahy - Na VŠP,a.s., působí od roku 2002 ve funkci vyučující angličtiny a zároveň manažerky zahraničních vztahů. Absolventka Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci si dále zdokonalovala jazykové dovednost prostřednictvím vzdělávacích kurzů v Anglii, Itálii a …

Více

Ing. Vendula Fialová

Asistentka na katedře Podnikání a managementu, zaměřuje se především na oblast podnikavosti a podnikání. Absolventka VŠB – TU, Ekonomické fakulty, s Vysokou školou podnikání, a.s. spolupracuje od roku 2001, působila v různých funkcích a dlouhodobě se věnuje pedagogické činnosti. Spolupracovala n…

Více

Ing. Pavlína Hronová

Po absolutoriu Ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, působila krátce ve školství. Profesní kariéru dále rozvíjela v bankovnictví, v němž pracovala desítku let na různých pozicích. Protože ji zůstala blízká pedagogická činnost, využila příležitosti k přechodu na Vys…

Více

PhDr. Janusz Karpeta

Po absolvování filologického oboru se zaměřením na překladatelství a cizí jazyky na Filozofické Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci profesně působí více než deset let ve vysokoškolském prostředí. Svou profesní kariéru zahájil na OPF SLU v Karviné, kde se věnoval výuce cizích jazyků a přípravný…

Více

Mgr. Ing. Radim Maňák, Ph.D.

Po absolvování oboru Management na Ekonomické fakultě VŠB-TUO (2005) byl na stejné fakultě přijat k doktorskému studiu v oboru Podniková ekonomika a management. V rámci studia prezentoval příspěvky na konferencích v Ostravě, ve Zlíně a v Petrohradě. Absolvoval také dvousemestrální studijní stáž v …

Více

PaedDr. Jiří Mezuláník, CSc.

Vysokoškolskou pedagogickou a vědeckovýzkumnou činnost zahájil v roce 1986. V roce 1992 obhájil kandidátskou disertační práci v oboru obecná jazykověda, věnoval se v ní oblasti firemní komunikace. V průběhu dosavadní vysokoškolské činnosti působil na Slezské univerzitě jako odborný asistent, vedou…

Více

doc. Ing. Milan Michalko, Ph.D.

Většinu profesního života prožil jako manažer ve strojírenské firmě a ve výzkumném ústavu, zabývajícím se problematikou vědeckého řízení. Začátkem devadesátých let minulého století založil malou soukromou firmu, kterou pak předal synovi a od r. 1995 působí jako vysokoškolský pedagog. I v praktický…

Více

doc. Ing. Václav Nétek, CSc.

Vedoucí institutu podnikového a manažerského vzdělávání - Svoji odbornou činnost jsem zahájil někdy v 15-ti letech, kdy jsem podnikal se svou lopatou při výkopových a melioračních pracích, abych si  za 3 roky vydělal na motorku.  Poznal  jsem  skutečnost, že každé řemeslo má své zákoutí “technolog…

Více

prof. Ing. Růžena Petříková, CSc.

Ostravská rodačka je absolventkou Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, kde habilitovala v roce 1988 v oboru Slevárenská technologie. V roce 1995 habilitovala také v oboru Kvalita produkce a bezpečnost technických systémů na Strojírenské fakultě Technické univerzity Košice, a v roce …

Více

prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

Vedoucí katedry účetnictví a financí - Absolvent VUT Brno, strojní fakulty, směr ekonomika a řízení strojírenství a elektrotechniky, docent v oborech Ekonomika průmyslu a Podnikatelství a management, profesor v oboru Finance, působil dříve na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava a na FaME UTB ve Zlín…

Více

doc. Ing. Peter Ponický, Ph.D.

Po absolvování střední průmyslové školy začal pracovat v konstrukční kanceláři cihlářského podniku. Chtěl se ale dále vzdělávat, proto se přihlásil na školu vysokou. V roce 1981 promoval na Vysoké škole dopravní v Žilině. V jejím posledním ročníku dostal, jako úspěšný řešitel ŠVOČ s národní a mezi…

Více

Mgr. Jan Skipala

Vedoucí katedry Cizích jazyků - Absolvent Filozofické fakulty, oboru Anglický jazyk a literatura a společenské vědy, Ostravské univerzity, působí na Vysoké škole podnikání, a.s., od jejího založení v roce 2000. Nejprve jako vedoucí jazykového vzdělávání, od roku 2001 jako vedoucí katedry cizích ja…

Více

Ing. Lenka Švajdová, Ph.D.

Odborná asistentka katedry Podnikání a management v obchodu působí na VŠP,a.s., od akademického roku 2008/2009. Je absolventkou Filozofické fakulty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, oboru Španělština ve sféře podnikání a cestovního ruchu, absolvovala rovněž obor Podnikání ve volnočasových aktivitác…

Více

RNDr. Zdeněk Taussik

Absolvent Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1970) a čtyřsemestrálního studia pedagogiky na Filozofické fakulty stejné vysoké školy má za sebou také dlouholetou praxi i se zkušenostmi z řídících funkcí v obchodních společnostech. Pracoval na Univerzitě Karlově a Univerzitě 17.…

Více

Ing. Mgr. Tomáš Tykva

Absolvent Vysoké školy podnikání, a. s. v Ostravě a Univerzity J. A. Komenského v Praze. Zkušenosti získal také v kurzu Busines Fundamentals na kanadské Capillano College. Od počátku své profesní kariéry se věnuje problematice podnikání se zaměřením na management a řízení lidských zdrojů a dále …

Více

doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Nepřetržitě od roku 1973 je vysokoškolským pedagogem. Prošel postupně všemi profesními stupni až po hodnost docenta, zastával přitom různé řídící funkce od zástupce vedoucího katedry po proděkana. Na VŠP, a.s., působil jako vedoucí kombinovaného studia a vedoucí katedry Podnikání. Nyní je členem a…

Více

doc. Ing. Dagmar Válková, CSc.

Absolventka VŠCHT Pardubice, obor ekonomika a řízení průmyslu, kandidatura i docentura v oboru ekonomika průmyslu. Svůj profesní rozvoj začala působením na VŠB, Ekonomické fakultě. Od r. 1993 podniká. Je spoluzakladatelkou Institutu Rozvoje podnikání, s.r.o., kde působí dodnes jako ředitelka Regio…

Více