Top management

doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc.

Rektor - Svou profesní kariéru začínal - po absolvování Vysoké školy báňské, kde vystudoval obor Systémové inženýrství a absolvoval v roce 1974 - v Třineckých železárnách. V přední ocelářské firmě působil na různých hospodářských pozicích až po generálního ředitele do roku 2011, nyní je členem doz…

Více

Ing. Radan Jünger

Ředitel pro strategii a řízení, předseda představenstva - absolvent gymnázia Hladnov v Ostravě, v roce 1998 ukončil studium na Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, Ekonomické fakultě v oboru Marketing a obchod s diplomovou prací na téma Business Process Reeingeneering. Samostatn…

Více

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Prorektor pro spolupráci s podniky a zahraniční vztahy, Vedoucí katedry Informatiky a komunikace - Svou profesní kariéru zahájil po absolvování Přírodovědecké fakulty UP Olomouc (1985) na Střední průmyslové škole chemické v Ostravě. V Olomouci vykonal rovněž rigorózní zkoušku a vystudoval dále inf…

Více

prof. Ing. Vítězslav Zamarský, CSc.

Prorektor pro vědu a obsah výuky, Vedoucí centra excelence podnikání, Vedoucí katedry Kvality a environmentu - Po absolvování vysoké školy a získání titulu inženýr geolog se věnoval problematice vyhledávaní ložisek nerostných surovin doma i v zahraničí, především v Latinské Americe. Na VŠB-TU Ostr…

Více

Ing. Renáta Nešporková, Ph.D., MBA

Prorektorka pro vzdělávání - „Základní" vysokoškolské vzdělání získala v oboru ekonomika průmyslu, disertační práci obhájila na téma „Oceňování majetku podniku". Manažerský titul udělila P.I.B.S. v roce 1996. Více než 10 let se pohybovala v prostředí průmyslového podniku, kde se až na krátkodobé v…

Více