Projekty

Projekt POZNEJ TAJEMSTVÍ VĚDY

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0019
Poskytovatel: MŠMT ČR
Zdroj financování projektu: OP VK

Priorita 7.2:  Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj oblast podpory

Oblast podpory 7.2.3: Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji

 

ZAMĚŘENÍ PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je posílit konkurenceschopnost České republiky, prostřednictvím rozvoje lidského kapitálu v oblasti výzkumu a vývoje. Klíčovými aktivitami bude realizace popularizačních aktivit v oblasti přírodních a technických věd, vzdělávání vědecko-výzkumných pracovníků v této oblasti a implementace vědy a výzkumu do výuky přírodních a technických věd. Bude vytvořena  spolupráce mezi vědecko-výzkumnými institucemi a mezinárodními  týmy vědců, pedagogů v rámci systematické práce v přípravě žáků a studentů na evropskou výzkumnou spolupráci v aplikovaném výzkumu. 

Vysoká škola podnikání, a.s. v součinnosti s partnerskou vědecko-výzkumnou institucí ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. vytvoří Centrum regionálních věd a technologií (dále jen CRVT), které bude sloužit jako komunikační platforma mezi vědecko-výzkumnými institucemi v Moravskoslezském kraji a regionálním školstvím. Motivem projektu je také vytvoření spolupráce tří generací vědců: senior expertů (zkušení odborní pracovníci), junior expertů (mladí odborní pracovníci, včetně doktorandů) a zájemců o vědu a výzkum (žáci ZŠ a studenti SŠ jako generace vědců budoucích), mezi kterými budou předávány vzájemné zkušenosti.

Aktivity projektu vytvoří evropský rozměr spolupráce všech subjektů zapojených v projektu. Do popularizačních workshopů se aktivně zapojí přední evropští vědečtí pracovníci, budou realizovány stáže u zahraničních vědecko-výzkumných institucí. Pro zájemce o vědecko-výzkumnou práci bude vytvořeno 30 výukových modulů založených na badatelsky orientované výuce. Ústředním tématem výukových modulů je udržitelné hospodaření se složkami krajiny vedoucí ke snižování zranitelnosti území a optimálnímu využití jeho potenciálu, čehož lze  ve 21. století dosáhnout především vývojem a aplikací nových technologií.

 

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Další vzdělávání pracovníků výzkumu a vývoje v oblasti řízení výzkumu a vývoje, popularizace a komunikace, šíření výsledků vědy a výzkumu do praxe.
 • Aktivity směřující k popularizaci výzkumu a vývoje a jeho výsledků pro společnost.
 • Podpora systematické práce se studenty a žáky v oblasti seznamování se s vědou a výzkumem.

 

TÉMATA VÝUKOVÝCH MODULŮ

 

PŘÍRODNÍ VĚDY

TECHNICKÉ VĚDY A TECHNOLOGIE

 1. ​Země
 2. Voda
 3. Vzduch
 4. Zoologie
 5. Biologie, biosystémy a tvorba krajina
  • Lesní hospodářství
  • Zemědělství
  • Tvorba krajiny
  • Environmentální geografie
 1. ​Urbanismus, architektura
  a městské stavitelství
 2. Energetika
 3. Odpady a jejich využití
 4. Moderní technologie
 5. Materiálové inženýrství
 6. Fyzika
 7. Strojírenství
 8. Informační technologie a  3D tiskárny
 9. Moderní chemická a biologická laboratoř

 

KOMU JE PROJEKT URČEN?

 • odborným pracovníkům výzkumných a vývojových institucí,
 • akademickým a ostatním odborným pracovníkům vysokých škol,
 • studentům vysokých škol,
 • zájemcům o vědecko-výzkumnou práci,
 • pedagogickým pracovníkům základních a středních škol.

 

PARTNEŘI PROJEKTU

 

A - Organizace s výzkumnou a badatelskou činností           

 1. ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s.
 2. Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v.v.i.
 3. Ústav geoniky Akademie věd ČR, v.v.i.
 4. Český hydrometeorologický ústav

 

B - Vzdělávací zařízení

 1. EnviCentrum pro krajinu Vysoké Pole
 2. ZOO Ostrava

 

C - Střední a základní školy 

 1. Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o. 
 2. Slezské gymnázium v Opavě
 3. Gymnázium Matiční, Ostrava
 4. SOŠ waldorfská, Ostrava
 5. Vítkovická střední průmyslová škola
 6. ZŠ Fr. Formana, Ostrava Dubina
 7. ZŠ Bulharská, Ostrava-Poruba​
 8. ZŠ Waldorfská Ostrava

 

Odkaz na projektové stránky www.tajemstvi-vedy.cz

 

Období realizace projektu: 3. 3. 2014 - 30. 6. 2015

 


 

Projekt Praktická akademie IT znalostí – rozvoj odborných dovedností studentů pro prohloubení spolupráce

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0013
Poskytovatel: MŠMT ČR
Zdroj financování projektu: OP VK, oblast podpory 2.4 – Partnerství a sítě

 

Zaměření projektu

Hlavním cílem projektu je podpora spolupráce mezi institucemi terciárního vzdělávání, podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem v oblasti rozvoje praktických IT dovedností studentů VŠ, požadovaných praxí. Zkušenosti členských firem Technologické platformy pro IT služby dokládají, že studenti VŠ nejsou dostatečně připraveni v oblasti technických praktických IT znalostí a dovedností. Z toho důvodu je důležité podporovat získávání takových zkušeností, které požadují po studentech IT firmy pro úspěšné nasazení do vývojových projektů.

 

Cíle projektu

 • Sdílet praktické zkušenosti IT expertů z řad firem se studenty mimopražských VŠ a podněcovat v nich rozvoj praktických IT dovedností.
 • Poskytovat stáže studentům VŠ ve významných IT firmách v ČR, aby dostali cenné praktické zkušenosti, které by mohli využít na trhu práce. Cílem je vytvořit ze studentů zaměstnance připravené na nasazení do skutečných vývojových projektů. To by bez praktických IT znalostí a dovedností, požadovaných firmami, nebylo možné.
 • Poskytovat VŠ studentům kariérní poradenství a pomoci jim s orientací na složitém trhu práce, který je pro absolventy bez praktických zkušeností velmi složitý.
 • Rozvíjet schopnosti a znalosti IT expertů z praxe, aby mohli přednášet na VŠ - tj. aby byli schopni kvalifikovaně přenášet své praktické dovednosti a znalosti na studenty VŠ.
 • Propojovat studenty VŠ, akademické pracovníky VŠ a IT praktiky formou interaktivních seminářů po celé ČR a konferencemi s mezinárodní účastí.
 • Podnítit propojení akademické sféry s aplikační sférou vytvořením sítě regionálních kontaktních míst Technologické platformy pro IT služby.

 

Tento projekt se zaměřuje na 3 cílové skupiny:

Cílová skupina 1: Studenti mimopražských VŠ
Cílová skupina 2: Akademičtí a odborníci pracovníci VŠ
Cílová skupina 3: Pracovníci VaV v podnicích

Projekt realizuje unikátní konsorcium jedenácti subjektu (žadatel a 10 partneru) s rozsáhlou předchozí spoluprací: významné vysoké školy, oficiální regionální technologická centra a Technologická platforma pro IT služby.

 

Příjemce projektu

 • Česká asociace pro IT služby

 

Partneři projektu

 • Vysoká škola podnikání, a.s.
 • Sense Technologies a.s.
 • TECHNOLOGICKÉ CENTRUM Hradec Králové o.p.s.
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Technologické inovační centrum s.r.o.
 • VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA
 • Mendelova univerzita v Brně
 • České vysoké učení technické v Praze
 • Network Security Monitoring Cluster, družstvo
 • Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu

 

Období realizace projektu: 1. 2. 2012 - 31. 1. 2014

 

Projekt k 31.1.2014 skončil, realizace byla úspěšná, zájem o klíčové aktivity ze strany cílové skupiny byl velký.

 


 

Projekt Modularizace studijních programů na ostravských VOŠ

 

Hlavním cílem projektu je inovace dvou studijních programů, na Soukromé vyšší odborné škole podnikatelské, s.r.o. a  AHOL - vyšší odborné škole, o.p.s., formou převedení do modulárního členění, založené na definici výstupů z učení, které budou vyjadřovat požadované klíčové kompetence studentů VOŠ, nezbytné pro oblast daného studentova zaměření.  Ve dvouletém časovém období Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s.r.o. - jakožto koordinátor projektu -  ve spolupráci s partnery projektu, AHOL-Vyšší odbornou školou, o.p.s. a Vysokou školou podnikání, a.s., zajistí dle zpracované metodiky převedení dvou studijních programů do modulární formy výše zmíněných VOŠ tak, aby byla zajištěna v co největší možné míře prostupnost studentů VOŠ do bakalářských programů Vysoké školy podnikání. Součástí inovace studijních programů bude rovněž zavedení kreditního systému hodnocení.

 

 


 

Projekt Informatika pro kreativní průmyslové podniky

 

Projekt Informatika pro kreativní průmyslové podniky, reg. číslo CZ.1.07/3.2.07/02.0066, projekt financovaný z Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.
Projekt je zaměřen na problematiku ICT v průmyslových podnicích. Obsahem projektu je vytváření provázaných a inovovaných vzdělávacích programů v rámci dalšího vzdělávání Vysoké školy podnikání a.s. a partnerských organizací Ha-vel family, s.r.o. a Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska, současně zlepšení odborného vzdělání lektorů DV Informatiky a metod výuky účastníků dalšího vzdělávání. Projekt umožní příjemci a partnerům zvýšit odbornou úroveň svých zaměstnanců v pozicích tvůrců modulů a lektorů DV, případně jako účastníků vzdělávacího programu při pilotním ověřování.
Partneři spolu s žadatelem vytvoří nový modulový vzdělávací program s důrazem na posilování požadovaných kompetencí v oblasti informatiky v průmyslových podnicích a se zaměřením na specifika vzdělávání účastníků dalšího vzdělávání.
Cílem projektu je tedy rozšířit nabízené další vzdělávání v oblasti ICT dle potřeb regionu, konkrétně průmyslových podniků v regionu, podpořit znalosti v oblasti ICT a zkvalitnit proces dalšího vzdělávání.

 

 


 

Projekt Inovace akreditovaného studijního programu VŠP, a.s. do modulárního členění

 

Projekt Inovace akreditovaného studijního programu VŠP, a.s. do modulárního členění (Inovace SP) pod registračním číslem CZ.1.07/2.2.00/15.0425 byl zahájen 1. října 2010.

 Projekt je zaměřen na převedení stávajícího akreditovaného studijního programu Ekonomika a management, studijního oboru Podnikání, Podnikání a management v obchodu a Podnikání a management v životním prostředí na Vysoké škole podnikání, a.s. do modulárního členění založené na definici výstupů z učení (learning outcomes), které budou vyjadřovat požadované klíčové kompetence posluchačů nezbytné pro oblast podnikání.

 V rámci projektu bude zpracována metodika tvorby modulů, vytvořeny vlastní moduly, studijní opory, e-learningové opory, bude provedeno jejich pilotního ověření a evaluace. Bude dále vytvořen průvodce modulárním systémem pro vyučující i posluchače, adaptován stávající informační systém ISIS. Cílovou skupinou jsou studenti vysokých škol a akademičtí pracovníci. V rámci projektu bude vytvořeno sociální partnerství se zástupci zaměstnavatelů, kteří se budou podílet na externí evaluaci výstupů projektu a dále na vytvoření systému zaměstnanosti absolventů.

 Partnerem projektu je Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o., www.ujak.cz

 

 


 

Projekt Inkubátor Junior zahájen

 

V říjnu letošního roku VŠP, a.s. zahájila realizaci projektu Inkubátor Junior (registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/14.0020), který je financovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Projekt je zaměřen na zvyšování motivace žáků středních škol v Moravskoslezském, Olomouckém a Zlínském kraji v oblasti rozvoje klíčových kompetencí. Bude vytvořeno a realizováno 80 seminářů (např. na téma Práce s nápadem, Práce v týmu, Prezentační dovednosti, Event management a další). Žáci si pak budou moci nabyté kompetence v praxi žáci ověřit na soutěži Sell Your Idea a Veletrhu studentských společností. Tyto aktivity poběží do února 2013.

Stránky projektu.

 

 


 

Školský informační portál Královehradeckého kraje.

 

Hlavním cílem projektu je vytvoření integrovaného regionálního informačního a poradenského systému, který bude shromažďovat a analyzovat informace vztahující se k síti základních a středních škol v Královéhradeckém kraji, k vývoji nabídky a poptávky na trhu práce, k měnícím se potřebám zaměstnavatelů a kvalifikačním požadavkům jednotlivých odvětví a skupin profesí a k vývoji nabídky vzdělávání ze strany škol a dalších vzdělávacích zařízení . Systém bude zasazen do ekonomického, sociálního a demografického vývoje kraje. Popsaný informační systém umožní nejen nový pohled na dosavadní vývoj, ale bude zároveň vytvářet východiska pro krátkodobé a střednědobé projekce potřebné z hlediska dalšího vývoje vzdělávacího systému.

Vysoká škola je partnerem projektu. Odkaz na web - klikněte zde.