Vědeckovýzkumná činnost

Vědeckovýzkumný záměr Vysoké školy podnikání, a.s. na období 2010-2013

 

I. Základní oblasti výzkumného záměru VŠP, a.s. a jejich zdůvodnění

Základní oblasti výzkumného záměru Vysoké školy podnikání, a.s. (VŠP) vycházejí z dosavadního odborného zaměření školy. Představují souhrn prioritních témat, které byly v desetileté historii školy zkoumány. Rozsah a hloubka jednotlivých témat, metody řešení, způsob řízení výzkumu, aplikační výstupy a personální zajištění výzkumu bylo velmi diversifikované. Z těchto důvodů vyplynula potřeba vypracovat jednotící výzkumný záměr, který vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové  a další tvůrčí činnosti Vysoké školy podnikání, a.s. a Strategie vysoké školy podnikání, a.s. ve vědě a výzkumu na období 2009-2013.

Výzkumný záměr VŠP zahrnuje výzkumné úkoly, které mají teoretický charakter s prvky základního výzkumu, dále úkoly aplikační a dílčí projekty (granty), které jsou zaměřeny na řešení dílčích úkolů většinou interního charakteru.

Základními oblastmi vědecko-výzkumného záměru VŠP pro předmětné období jsou následující:

1. Podnikavost a podnikání

Jde o klíčovou oblast vědecko-výzkumné činnosti ze dvou důvodů:

 • Téma koresponduje s posláním, vizí a odborným profilem vysoké školy
 • Výzkum v oblasti podnikání patří v mezinárodním měřítku k nejdynamičtějším tématům v rámci ekonomických disciplín v posledních dvou desetiletích, zároveň je v národních podmínkách hlouběji nerozpracováno a opomíjeno.

2. Rozvoj vzdělanosti

Kvalita poskytovaného vzdělávání je jedním ze základních parametrů při posuzování vzdělávací instituce ze strany studentů, státních institucí a veřejnosti. V oblasti rozvoje vzdělanosti akcentuje výzkumný záměr VŠP tyto směry:

 • realizace studia podle evropských standardů terciárního vzdělání
 • modernizace kurikulí
 • výuka podnikavosti

3. Propojení vzdělání s praxí

Vzhledem k zaměření vysoké školy na poskytování profesně orientovaného vzdělávání je třeba orientovat výzkum na požadavky trhu práce a možnosti uplatnění absolventů na něm. Základními tématy této oblasti jsou:

 • výzkum trhu práce v návaznosti na uplatnitelnost absolventů VŠP
 • implementace pre-startových aktivit studentů

4. Konkurenceschopnost

Vysoká škola podporuje konkurenceschopnost a soutěživost studentů, vyučujících a dlouhodobě sleduje a zkoumá trendy probíhající v oblasti vzdělávání.

 

II. Konkretizace jednotlivých oblastí výzkumného záměru

Jednotlivé oblasti výzkumného záměru jsou konkretizovány prostřednictvím prioritních témat. Tato témata jsou formulována relativně široce, hlubší konkretizaci obsahují jednotlivé projekty a výzkumné úkoly.

1. Podnikavost a podnikání

Výzkumná oblast je zaměřena na všechny aspekty podnikání, včetně průřezových a horizontálních témat daného oboru (podnikání a životní prostředí, podnikání a informační společnost). Prioritními tématy dané oblasti budou:

 • Koncept podnikavosti, rozvoj podnikavosti a způsoby měření její efektivity jako faktoru rozvoje společnosti
 • Podnikání jako vyhledávání příležitostí, akceptování nejistoty  a změny
 • Vznik a rozvoj podnikání, nové oblasti podnikání, podpora pozitivního postoje společnosti k podnikání
 • Profesionalizace podnikatelů

2. Rozvoj vzdělanosti

Daná oblast výzkumného záměru respektuje základní trendy terciárního vzdělávání a strategii školy. Prioritními tématy rozvoje vzdělanosti jsou:

 • Zavádění evropských standardů do vzdělávání (zejména ECTS, kvalifikační rámce EHEA, oborové standardy)
 • Tvorba nových studijních programů, modernizace studijních programů (zejména transformace do modulárního uspořádání)
 • Výuka podnikavosti (aplikace výsledků výzkumů z oblasti podnikavosti do studijních programů a tvorba programů pro odbornou veřejnost)

3. Propojení vzdělání s praxí

V souladu s obsahem dané oblasti výzkumného záměru jsou prioritní témata následující:

 • Výzkumy trhu práce, výzkum terciárního vzdělávání, uplatnitelnost absolventů
 • Systém monitoringu a komunikace s absolventy VŠP
 • Rozvoj podnikavosti v podnikatelských inkubátorech a jiných formách přípravy na povolání
 • Zapojení studentů do vědecko-výzkumné činnosti VŠP

4.  Konkurenceschopnost

Vysoká škola dlouhodobě sleduje a zkoumá trendy probíhající v oblasti vzdělávání.

Prioritními tématy této oblasti jsou:

 • vytváření pružných a dynamických vzdělávacích struktur
 • zvyšování konkurenceschopnosti a zdravé soutěživosti mezi posluchači

 

III. Způsoby realizace výzkumného záměru

Výzkumný záměr VŠP  je na předmětné období po projednání na katedrách schválen vedením vysoké školy a akademickou radou VŠP. Výzkumný záměr je pro každý akademický rok aktualizován.

Výzkumný záměr VŠP je realizován prostřednictvím dílčích výzkumných úkolů.  Výzkumné úkoly mohou být podporovány různými subjekty a mohou mít tedy různé zdroje:

 • mezinárodní programy na podporu vědy a výzkumu
 • státní programy na podporu vědy a výzkumu (GA ČR, resortní ministerstva)
 • programy Evropské komise (ESF, Socrates, Leonardo da Vinci apod.)
 • regionální programy
 • interní granty VŠP

Rozsah a intenzita zkoumání jednotlivých výzkumných úkolů záměru v průběhu předmětného období závisí na charakteru výzkumného úkolu (jeho prioritě pro VŠP),  přiděleném objemu finančních prostředcích a personálních možnostech.

Řešení výzkumného úkolu je průběžně hodnoceno interními a externími monitorovacími, evaluačními a oponentními orgány, a to v závislosti na charakteru projektu.