Mezinárodní obchod se státy SNS

Nové studijní zaměření na Vysoké škole podnikání v Ostravě:
Vysoká škola podnikání a.s. reaguje na poptávku ze strany zaměstnavatelů po specialistech v problematice exportu a importu do zemí SNS a do nového akademického roku přichází s novým studijním zaměřením. Studenti prezenčního i kombinovaného studia mohou od září 2014 studovat problematiku s názvem Mezinárodní obchod ve státech SNS. Společenství nezávislých států zahrnuje 9 bývalých svazových republik Sovětského svazu: Arménii, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán, Uzbekistán a Turkmenistán. S hlediska volného obchodu lze přiřadit i Ukrajinu.

 

Pro více informací volejte naší infolinku 810 888 800.

Vyplněnou přihlášku zašlete na: info@vsp.cz

Význam studijního zaměření:
Ve státech SNS má Česká republika vyšší konkurenceschopnost než směrem na západ, jsme historicky, kulturně a jazykově propojeni. Je zde vysoký potenciál pro investice a export, je to také směr současné proexportní politiky ČR. Kazachstán a Ukrajina jsou v Exportní strategii ČR pro období 2012 - 2020 zařazeny ve skupině prioritních zemí.

Profil absolventa studijního zaměření Mezinárodní obchod ve státech SNS:
Mezinárodní obchod ve státech SNS poskytne studentům teoretické i praktické znalosti v oblasti aktivního obchodování se zeměmi SNS. Studium je zaměřené na teritoriální znalosti, mezinárodní podnikání, obchod, národní ekonomiku a průmysl. Absolventi se uplatní v podnikatelské proexportní sféře, ve státní správě, obchodní diplomacii, ve vládních i nadnárodních orgánech, v cestovním ruchu či jako manažeři v mezinárodních institucích. Studenti budou mít možnost stáží či studijního pobytu také v zahraničí.

Forma studia:
Jedná se o tříleté paralelní  (prezenční nebo kombinované) studium vedle formálního bakalářského studijního programu Ekonomika a management v oboru Podnikání (Podnikání a management v obchodu) a  doplňkové odborné studium v rámci specializace organizované blokovou formou. Nedílnou součástí studia je povinná praxe. Absolventi obdrží po ukončení studia vysokoškolský diplom se získaným titulem Bc. ve studované oblasti.

Cena studia:
Cena bakalářského studia příslušného zaměření v denní a kombinované formě je od 17 995, resp. 15 450 Kč/semestr, cena doplňkového studia Mezinárodní obchod ve státech SNS je za příplatek k bakalářskému studiu 5 400 Kč/semestr.

Studijní základ tvoří tyto oblasti:
Ekonomie, cizí jazyk (AJ, RJ) a základy práva, v souvislosti s problematikou SNS pak teritoriální, mezinárodně obchodní, marketingové znalosti s proexportním zaměřením.

Teoretické a praktické znalosti a dovednosti absolventa:
1/ Základ vychází z profesně orientovaného oboru Podnikání (Podnikání v obchodu), tj. zaměření na ekonomické principy, daňové soustavy, finance a účetnictví, matematické a statistické metody analýz, informační technologie, personalistika a řízení lidských zdrojů, struktury právních norem v podnikání (obchodní a živnostenské právo), efektivní řízení týmu (střední, vrcholový management)

2/ Zvýšená jazyková průprava (AJ, RJ), úroveň B2.

3/ Marketing a obchod, prezentační techniky, podnikatelská etika v mezinárodním kontextu. Obchodní a prodejní dovednosti, vyhledávání odběratele v zahraničí, vyjednávání o obchodních podmínkách a realizace dodávky.

4/ Absolvent umí vyhledávat tržní příležitosti na jednotlivých zahraničních trzích zemí SNS, umí zajistit financování, pojištění a zajištění exportního obchodu a orientuje se v problematice státní podpory exportních aktivit ČR.

Nositelé specializačních předmětů:
Personální zajištění specializačních profilových předmětů bude zajištěno výhradně odborníky a experty s dlouhodobou praxí v oblasti obchodování se zeměmi SNS.

Uplatnění absolventa Mezinárodní obchod ve státech SNS:

1/ Uplatnění na střední úrovni managementu ve velkých mezinárodních firmách:

 • Obchodní manažer zahraniční obchod pro trhy SNS.
 • Manažer se zaměřením na poradenství a konzultace se zeměmi SNS.
 • Pracovník v bankovních, finančních a pojišťovacích institucích.
 • Specialista pro mezinárodní marketing pro trhy SNS.
 • Analytický pracovník se zaměřením na mapování poptávky a na průzkum trhů v zemích SNS.
 • Specialista pro rozvoj cestovního ruchu se zeměmi SNS.


2/ Samostatné podnikání:

 • Podnikání v oblasti zprostředkování obchodu, poradenství a konzultací.
 • Podnikání v oblasti průzkumu a analýzy zahraniční poptávky.
 • Samostatné podnikání na trzích SNS


3/ Státní a veřejná správa:

 • Pracovník ve státních institucích, se zaměřením na podporu exportu.
 • Pracovník v oblasti obchodně diplomatických služeb.


VŠP tým