Katedra marketingu a hodnototvorných procesů

Katedra marketingu a obchodu byla ustavena k 1. 9. 2011 a je pokračovatelkou katedry Podnikání a managementu v obchodu.

 

Nosnými disciplínami a středem zájmů pracovníků katedry jsou jednoduše definovatelné disciplíny – marketing, obchod (nákup a prodej) a logistika. Tedy disciplíny, bez kterých se neobejde žádný sektor podnikání či odvětví národního hospodářství, počínaje výrobou oceli, přes strojírenství či zemědělství a konče obchodem, službami či volnočasovými aktivitami. Toto ostatně potvrzují i citáty dvou významných osobností - Petera Druckera  a Benjamina Franklina, vztahující se k dvěma klíčovým pojmům v názvu katedry. Pokud jde o marketing, tak Peter Drucker prohlásil: "Podnikání má dvě - a pouze dvě - základní funkce: marketing a inovaci. Marketing a inovace plodí výsledky, vše ostatní jsou náklady." Význam obchodu a obchodování potom odráží citát Benjamina Franklina, který říká: "Obchodování ještě nikdy nezruinovalo žádný národ." 

 

Vedle toho, že Katedra marketingu a obchodu je oborovou katedrou bakalářského studijního oboru „Podnikání a management v obchodu“, vyučovaného v prezenčním studiu, tak je zároveň garantem výuky řady předmětů či modulů, doplňujících portfolio znalostí studentů ostatních oborů a specializací, vyučovaných na bakalářském i magisterském stupni.

 

Jak vyplývá z výše uvedených informací, tak studenti oboru „Podnikání a management v obchodu“ se mohou těšit na zajímavé a pestré portfolio předmětů či modulů, které vyúsťuje do takového profilu absolventa oboru, který jen stěží nalezne sektor, odvětví či oblast podnikání, kde by se nemohl uplatnit. Rovněž rozsah pracovních pozic či profesí, který je absolvent oboru schopen obsáhnout je opravdu velmi široký. Jednou z nejžádanějších profesí na trhu práce je obchodník / prodejce. Právě absolvent oboru „Podnikání a management v obchodu“ získá studiem a absolvováním bakalářského oboru ideální penzum znalostí a dovedností, které mu vytvářejí významný potenciál úspěšnosti pro obchod a obchodování a to ať již se rozhodne pro zaměstnanecký poměr v malém, středním či velkém podniku nebo bude preferovat rozvoj své kariéry ve formě založení a/nebo provozování vlastní firmy.

 

Tým pedagogů katedry nabízí velmi silný znalostní, zkušenostní i pedagogický potenciál. Převážná většina pedagogů katedry si prošla bohatou pracovní kariérou a to ať již ve formě zaměstnaneckého poměru, či ve formě řízení vlastní firmy. Předávané znalosti, dovednosti a zkušenosti jsou tedy podloženy vlastní praxí pedagogů Katedry marketingu a obchodu.

 

Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.

Vedoucí katedry Marketingu a obchodu

 

Seznam externích a interních členů katedry