Školné

Ostrava Bc.

prezenční forma

od 17 995 Kč/semestr

Ostrava Bc.

kombinovaná forma

od 15 450 Kč/semestr

 

 

 

Pardubice Bc.

kombinovaná forma

od 17 950 Kč/semestr

 

 

 

Ostrava NMS (Ing.)

prezenční forma

od 19 995 Kč/semestr

Ostrava NMS (Ing.)

kombinovaná forma

od 19 950 Kč/semestr

 

 

Školné stávajících studentů dle akademického roků zahájení studia:

 

        Akademický rok zahájení studia
        2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016
Bakalářské studium  

zimní

 
  letní  
Navazující magisterské studium

 

zimní

 
  letní  
Bakalářské studium ISP

 

zimní

 
  letní  

 

 

Splátky 

Škola poskytuje možnost splátkového kalendáře na deset měsíčních plateb pro studenty bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu. Platby jsou splatné vždy k 15. dni v měsíci (září až červen).

 

Pro studenty prvního ročníku bakalářského studia je připravena možnost platit formou splátkového kalendáře na šest plateb již od druhého semestru akademického roku 2014/2015.

 

Sleva

Při jednorázové roční platbě škola poskytuje slevu ve výši 5 až 6% z ročního školného.

 

Informace

Studium Vysoké škole podnikání a.s., podobně jako na ostatních soukromých vysokých školách v ČR, je poskytováno za úplatu - studijní poplatky, resp. školné. Vztah mezi poskytovatelem studia a studentem je soukromoprávním vztahem vycházejícím z občanského zákoníku.

 

Student je před zahájením studia obeznámen s výší školného a Vysoká škola podnikání, a.s., garantuje neměnnou cenovou úroveň školného, ve standardní době studia v prezenční i kombinované formě. Tímto krokem se stává spíše výjimečnou soukromou VŠ v ČR.

 

Studijní poplatky na VŠP, a.s., nabízejí vynikající poměr mezi standardem poskytovaných klíčových služeb - výukou a vlastní cenou. Naši studenti  jsou našimi klienty se všemi z toho vyplývajícími právy izávazky, jež upravují vnitřní předpisy školy. Výše školného se stanoví na každý akademický rok a jednotlivá pracoviště, tzn.  mimoostravská  konzultační střediska a centrálu zvlášť.

 

Škola umí reagovat i na potřeby splátkových kalendářů pro své klienty a vedle klasických studentských spotřebních úvěrů, které nabízí celá řada bankovních domů – KBČSOBRBČS, nabízí vlastní podmínky úvěrování za výhodných podmínek, bez administrativních poplatků.

 

Programové balíčky

Mimo klasického školného poskytuje VŠP, a.s., také komerční programové balíčky, jež zahrnují doplňkové služby a usnadňují zvládání některých studijních povinností, jakými jsou cizí jazyky, matematika, příprava ke státním závěrečným zkouškám (balíček HELP), aj. Speciální cenovou strategii prostřednictvím balíčku STUDENT PLUS aplikuje ve vlastních studentských kolejích, které dosahují vysokého ubytovacího standardu.

 

Sazebník poplatků naleznete zde.

 

Bankovní spojení VŠP a.s., účty vedené v Kč (CZK):

č. ú.: 7179179179/2010 vedený u Fio banky, a. s., Nádražní 39, 702 00 Ostrava
IBAN: CZ6720100000007179179179, BIC (SWIFT): FIOBCZPP

 

č. ú.: 179176179/0300 vedený u ČSOB, a. s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava
IBAN: CZ6903000000000179176179, BIC (SWIFT): CEKOCZPP