Sociální a ubytovací stipendia

Ubytovací a sociální stipendia jsou poskytována studentům Vysoké školy podnikání, a.s. za účelem komfortnější sociální situace při jejich vysokoškolském studiu.

 

Ubytovací stipendium:

 

Kdo může o stipendium požádat?

 • student VŠP, a.s. v prezenční formě studia akreditovaného studijního programu,
 • student VŠP, a.s., který nepřekročil standardní dobu studia v probíhajícím studijním programu, tzn. u bakalářského studijního programu, nesmí přesáhnout doba studia 3 roky a u navazujícího magisterského studijního programu 2 roky,
 • student VŠP, a.s., který má místo trvalého pobytu mimo okres, v němž je místo jeho studia,
 • student má nárok na ubytovací stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, pokud splňuje podmínky po celý měsíc.

 

Kde můžu o stipendium požádat?

 • student VŠP, a.s. může požádat o stipendium pouze elektronicky prostřednictvím systému ISIS, záložka "žádosti".

 

Kdy můžu o stipendium požádat?

 • studenti mohou podávat žádosti o uznání stipendia nejpozději do 31. října. Vpřípadě, že student je zapsán do studia po tomto datu může podat žádost o ubytovací stipendium do 31. března.

 

Jak je stipendium vysoké?

 • jeho výši stanovuje ministerstvo školství podle počtu studentů, kteří splnili podmínky pro přiznání stipendia a podle disponibilních finančních prostředků (v AR 2012/2013 bylo  stanoveno ve výši 540,- Kč/měsíc).

 

Kdy a jak se stipendium vyplácí?

 • v případě, že Vám bude stipendium přiznáno, je vypláceno výhradně bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete v žádosti zpravidla zpětně za semestr (např. za období říjen - prosinec je výplata realizována do 31. ledna, za období leden - červen do 31. července). Nárok na ubytovací stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

 

Ubytovací a sociální stipendia se řídí stipendijním řádem VŠP, a. s., který naleznete na www stránkách školy zde a  Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: http://ley.cz/?s123&q123=all

 

 

Sociální stipendium:


Kdo může o stipendium požádat? 

 • nárok má student VŠP, a.s., který prokáže, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšuje 1,5 násobek životního minima rodiny. Tento nárok prokáže tak, že k žádosti o sociální stipendium přiloží naskenované potvrzení tzv. „Sdělení pro účely přiznání stipendia" vydané úřadem státní sociální podpory. Studenti jsou povinni potvrzení označit v pravém horním rohu svým identifikačním číslem studenta (SINem),
 • student má nárok na sociální stipendium po standardní dobu studia za každý celý kalendářní měsíc, pokud splňuje podmínky po celý měsíc.

 

Kde můžu o stipendium požádat?

 

 • student VŠP, a.s. může požádat o stipendium pouze elektronicky prostřednictvím systému ISIS, záložka  "žádosti".

 

Kdy můžu o stipendium požádat?

 • studenti mohou podávat žádosti o uznání sociálního stipendia nejpozději do 31. října. Pokud příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval 1,5 násobek životního minima rodiny do 31. října; v tomto případě může podat žádost kdykoliv v průběhu akademického roku.

 

Jak je stipendium vysoké?

 • výše sociálního stipendia je rovna součinu počtu měsíců a částky stanovené ministerstvem školství (v AR 2012/2013 bylo stanoveno ve výši 1620,- Kč/měsíc).

 

Kdy a jak se stipendium vyplácí?

 • v případě, že Vám bude stipendium přiznáno, je vypláceno výhradně bezhotovostně na bankovní účet, který uvedete v žádosti zpravidla zpětně za semestr (např. za období říjen - prosinec je výplata realizována do 31. ledna, za období leden - červen je to do 31. července). Nárok na sociální stipendium nevzniká za měsíc červenec a srpen.

 

Sociální a ubytovací a stipendia se řídí stipendijním řádem VŠP, a. s., který naleznete na www stránkách školy zde  a Zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách: http://ley.cz/?s123&q123=all