Provozní řád studovny

 • Přístup do studovny je povolen všem studentům a pedagogům VŠP, a.s.
 • Uživatel studovny je povinen před vstupem do studoven odložit kabát, bundu, batoh, tašku apod. do šaten.
 • Veškeré materiály a pomůcky (např. notebooky) vnášené do studovny je uživatel povinen oznámit službě.
 • Ve studovně je zakázáno používat mobilní telefon, vnášet a konzumovat jídlo a pití.
 • Uživatel má právo obsadit pouze jedno studijní místo.
 • Uživatelé studovny jsou povinni chovat se tiše a ohleduplně k ostatním, nepoškozovat zařízení studovny a řídit se pokyny pracovníků CIS.
 • Uživatel studovny má právo využívat ke studiu knihy, časopisy a další materiály ve volném výběru, a také na požádání publikace z příruční knihovny a materiály uložené ve skladu.
 • Studijní materiály slouží výhradně k prezenčnímu studiu a není povoleno je vynášet mimo prostory studovny. Prostudované materiály uživatel odkládá na vyhrazená místa.
 • Samoobslužné kopírování z knih, časopisů a jiných informačních pramenů je možné pouze pro vlastní potřebu a v souladu s ustanoveními Autorského zákona.
 • Kopírovaní je pouze na studentskou kartu. Doba pro dobíjení karet viz. provozní doba studovny.
 • Počítače umístěné ve studovně slouží k vyhledávání v katalogu knihovny, objednávání literatury a vyhledávání v informačních databázích. Uživatelům není povoleno využívat počítače k nestudijním účelům. Uživatel není oprávněn provádět jakékoliv zásahy do HW a SW, které by měly vliv na provoz počítače nebo sítě. Za škody vzniklé neodbornou manipulací s výpočetní technikou je plně odpovědný uživatel, který škodu způsobil. Na provoz výpočetní techniky se vztahuje Provozní řád učeben VT.
 • V budově školy je k dispozici Wi-Fi bezdrátová síť pro připojení mobilních zařízení do sítě Internet za podmínek stanovených útvarem IS/ICT.
 • Uživatelé jsou povinni chránit dokumenty před poškozením, nesmějí je znehodnocovat např. vpisováním poznámek, zvýrazňováním textu a vytrháváním stránek. Plně zodpovídají za případné poškození dokumentů.
 • Pokud uživatel zjistí při využívání knihovních dokumentů a výpočetní techniky jakékoliv poškození nebo závady je povinen toto neprodleně ohlásit službě.
 • Při odchodu ze studovny předloží uživatel ke kontrole veškeré vynášené materiály.
 • V případě podezření na vynášení knihovních materiálů ze studovny je uživatel povinen podrobit se dalším kontrolním opatřením (přivolání bezpečnostní služby, případně šetření policie).
 • Uživatelé mohou ústně či písemně ( knihovna@vsp.cz ) doporučit doplnění informačních fondů knihovny novými zdroji a prameny.
 • Nedodržování ustanovení tohoto Provozního řádu znamená dočasné nebo i trvalé omezení v uživatelských právech a bude posuzováno jako porušení pravidel Disciplinárního řádu školy. Z tohoto přestupku budou vyvozeny postihy včetně disciplinárních a finančních.