Provozní řád učeben VT

 

1. Úvodní ustanovení

Provozní řád určuje jednotný režim užívání, zabezpečení a udržování výpočetní techniky na Vysoké škole podnikání, a.s. (dále jen „VŠP, a.s.").

Tento provozní řád se vztahuje na všechny uživatele počítačové sítě a počítačů, které jsou součástí učeben VT na VŠP, a.s.

 

1.1. Definice základních pojmů

 

Útvar IS/ICT - organizační jednotka VŠP, a.s., která spravuje a odpovídá za provoz VT na VŠP, a.s. Útvar je řízen informačním manažerem (CIO).

Administrátor - zaměstnanec útvaru IS/ICT VŠP, a.s., který je zodpovědný za funkčnost VT na učebnách. Pouze tento pověřený zaměstnanec je oprávněn k zásahům do HW nebo SW vybavení učeben.

HelpDesk - uživatelská podpora.

VT - výpočetní technika je v tomto provozním řádu pracovní stanice, která se skládá ze základní jednotky, klávesnice, polohovacího zařízení - myši a monitoru a komunikuje v počítačových sítích (Intranet/Internet)

IS/ICT - informační systémy/informační a komunikační technologie

Datové nosiče - jakékoli zařízení schopné zápisu, uchování nebo přenášení dat (diskety, CD, DVD, flash disky, externí pevné disky, apod.)

HW (hardware) - technické prostředky pro sběr, zpracování, uchovávání a distribuci dat včetně jejich přenosu (např. PC, datové nosiče, tiskárny a další prvky počítačové sítě, apod.)

Server - počítač poskytující síťové služby

Síť - počítačová síť, všechny technické i programové prostředky používané k propojení výpočetní techniky, včetně této výpočetní techniky

WiFi - bezdrátová radiová počítačová síť

SW (software) - programové vybavení (počítačový program)

SW licence - oprávnění k výkonu práva užívat počítačový program podle licenční smlouvy

Počítačové viry - speciální programy, které způsobují na výpočetní technice různé škody vedoucí až k poškození nebo ztrátě dat. Počítačové viry se dokáží samy šířit. Většina těchto programů parazituje na jiných programech (nositelích).

Uživatel - zaměstnanec nebo student, který má přístup k prostředkům VT na VŠP, a.s. nebo k obdobným zařízením, která jsou libovolnými prostředky přímo funkčně připojená k počítačové síti nebo jejím počítačům, i k výpočetní technice, která není k počítačové síti připojená.

Uživatelský účet - jednoznačně identifikuje uživatele nebo pracovní stanici v operačním systému pracovní stanice nebo v počítačové síti.

 

 

2. Oprávnění ke vstupu do učeben VT

Využívat učebny VT VŠP, a.s. smí pouze interní nebo externí zaměstnanci VŠP, a.s. nebo hosté v rámci školou konaných akcí (konference, školení, semináře, kurzy, apod.).

Studenti mohou vstupovat do učeben VT, pouze pokud probíhá jejich vlastní výuka. V takovémto případě, studenti počkají mimo učebnu do příchodu vyučujícího.

Je přísně zakázáno konat jakoukoliv činnost, která by přímo nebo nepřímo vedla k umožnění neoprávněného vstupu jiné osoby. Tím je myšleno např. přímé vpuštění neoprávněné osoby (použitím zábrany k zablokování uzavření dveří, špatně zavřenými dveřmi, apod.)

Je přísně zakázáno vstupovat do učebny VT s jídlem nebo nápoji a tyto potraviny zde konzumovat.

 

 

3. Obecné zásady práce s VT

Všechny prvky VT jsou vlastnictvím VŠP, a.s., případně k nim VŠP, a.s. vlastní či vykonává práva užívání; nepřípustnost krádeže a vandalismu (poškození) se tak vztahuje jak na elektronickou podobu dat a informací tak na vlastní fyzické prostředky.

Jakékoli nestandardní chování nebo nefunkčnost pracovní stanice je uživatel povinen neprodleně nahlásit na středisko HelpDesk:

 • osobně v místnosti: 202, 204
 • telefonicky: +420 595 228 148; +420 595 228 104
 • e-mailem: helpdesk(zavinac.png)vsp.cz

 

3.1 HW konfigurace VT

 

Je přísně zakázáno zasahovat nebo jinak manipulovat s pracovní stanicí a to zejména:

 • přemisťovat pracovní stanici a její periferie: klávesnice, myši, monitory, tiskárny, aj. přemistitelné součásti
 • zasahovat (odpojovat, měnit, ...) do kabeláže a konektorů připojených periferií a počítačové sítě
 • demontovat základní jednotku PC a jakkoli zasahovat do vnitřního HW vybavení
 • odnášet cokoli z vybavení učebny VT

 

 

3.2 Programové vybavení pracovních stanic

 

Uživatelé VT nesmí jakýmkoliv způsobem dále šířit (a to ani bezúplatně) jakýkoliv SW, který je součástí počítačové sítě VŠP, a.s.

SW se může používat a šířit pouze v souladu s licenčními podmínkami pro daný typ SW. Je proto dále přísně zakázáno:

 • neautorizovaná instalace jakéhokoli SW vč. shareware, demo, freeware, aj.
 • neautorizované kopírování i částí SW nebo dat, k nimž VŠP, a.s. vykonává vlastnická práva, resp. práva k užívání.
 • neautorizovaná modifikace SW konfigurace nebo dat v majetku či užívání VŠP, a.s.
 • vědomě využívat nelegální SW a data, případně takovýto SW či data nabízet jiným
 • používat síť (Intranet/Internet) k získání neautorizovaného přístupu k neveřejným informačním zdrojům (i v majetku/správě jiných organizací)
 • jakkoli měnit nastavení a konfiguraci operačního systému a instalovaných aplikací včetně vizuálního rozmístění pracovní plochy, hlavního panelu, apod.

 

3.3 Antivirová ochrana

 

Na učebnách VT je nainstalován antivirový program, který zabezpečuje antivirovou kontrolu pracovních stanic, sítě a elektronické pošty, včetně jejich příloh. Program vytváří na každé pracovní stanici rezidentní štít, který brání virovému napadení a dalšímu šíření viru na ostatní prvky sítí.

Antivirová databáze je průběžně aktualizována. Uživatelé nesmí přerušovat aktualizaci antivirového prostředku a jsou povinni se řídit pokyny antivirového programu, především pokynu pro opětovné spuštění nebo restart PC.

Uživatel je povinen dodržovat pravidla antivirové prevence:

 • nespouštět SW s nejasným či neznámým původem
 • používat jen legální SW odsouhlasený a implementovaný výhradně pracovníky útvaru IS/ICT
 • pracovní stanice podezřelá z infikování počítačovým virem nesmí být do odstranění viru dále používána
 • nezakládat do pracovní stanice datové nosiče neznámého nebo pochybného původu a obsahu

 

3.4 Elektronická pošta, Intranet/Internet a pravidla pro komunikaci v počítačové síti

 

Je zakázáno používat vulgárních a silně emotivních výrazů při komunikaci otevřené dalším účastníkům (elektronické diskusní skupiny, news, .....).

Je zakázáno používat počítačovou síť pro politickou, náboženskou a rasovou agitaci.

Je zakázáno využívat elektronických prostředků (především elektronické pošty) k obtěžování nebo zastrašování jiných uživatelů. Do této kategorie spadá i rozesílání řetězových dopisů či dopisů na náhodně vybrané adresy v síti (spam).

Je zakázáno zneužívat elektronickou poštu k reklamním a jiným účelům, sloužícím k získání osobního prospěchu.

Je zakázáno otevírat a dále rozesílat přílohy elektronické pošty nejasného původu (např. neznámý odesílatel) a obsahu (podezřelé přílohy mají přípony např. EXE, COM, JS, VSB, DOC, XLS, PPT, PPS, aj.)

Je zakázáno využívat VT k páchání trestných činů.

Je zakázáno používat VT k činnostem namířeným proti jakékoliv další organizaci, jejíž počítačové prostředky jsou dostupné prostřednictvím počítačové sítě.

Uživatel je povinen chovat se tak, aby jeho činnost negativně neovlivňovala využívání prostředků VT dalšími uživateli. To se týká jak neúměrného zatěžování linek (stahování velkých objemů dat) v době jejich maximálního využití, tak i neúměrného zatěžování jednotlivých počítačů.

Využívání sítí (LAN, Intranet/Internet, Wi-Fi) v rámci spolupráce se zaměstnanci jiných organizací je možné na základě souhlasu útvaru IS/ICT. V případě, že se jedná o dlouhodobější vztah, je nezbytné konkrétní podmínky využívání sítě, včetně případných sankčních opatření, specifikovat ve smlouvě mezi VŠP, a.s. soukromými subjekty nebo organizací, jejíž pracovníci využívají sítě VŠP, a.s.

Velikost přílohy elektronické pošty by neměla přesáhnout 20 MB. Útvar IS/ICT si vyhrazuje právo systémově omezit velikost příloh.

Uživatel není oprávněn využívat nedovoleným způsobem data systému, systémy a sítě nebo neoprávněně zkoušet, zkoumat či testovat zranitelnost systému nebo sítí. Výjimkou jsou studenti oboru Informatika a internet v podnikání, kteří toto mohou provádět v rámci výuky odborných předmětů a pod metodickým vedením vyučujícího.

Uživateli není dovoleno porušovat bezpečnostní opatření a ověřovací procedury systému.

 

3.5 Ukončení práce na učebně VT

 

Uživatel, který ukončí svou činnost na učebně VT je povinen jej vypnout (u některých starších typů PC také přidržením síťového spínače elektrického napájení).

Pokud na uvolnění místa u počítače čeká jiný uživatel, je uživatel končící svou činnost povinen PC alespoň restartovat.

Uživatelé jsou povinni řídit se pokyny administrátora.

 

 

4 Závěrečná ustanovení

Porušení těchto pravidel znamená porušení pravidel Disciplinárního řádu školy a z tohoto přestupku budou vyvozeny postihy včetně disciplinárních a finančních.

 

 

V Ostravě, 15.7.2014

Ing. Bronislav Heryán
Informační manažer, CIO