Bakalářské studium

Profesně orientované bakalářské studium je základním pilířem vysokoškolského vzdělávání poskytovaného Vysokou školou podnikání, a.s. Během 14 let existence ukončilo studium na VŠP přes 6 tisíc absolventů. Studenti jsou připraveni jak pro další vzdělávání, tak pro trh práce a zahájení podnikání ve vlastních firmách. Absolventi VŠP nacházejí uplatnění všude tam, kde potřebují a hledají lidi kreativní, inovativní, odpovědné a především podnikavé - vybavené praktickými dovednostmi z oboru podnikání.

 

Standardní délka studia je 6 semestrů. Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou z ekonomie, z oborové části studia a obhajoby bakalářské práce. Vysoká škola podnikání nabízí bakalářské studium v prezenční i kombinované (dálkové) formě studia.

 

Forma studia

Prezenční - neboli denní studium je základním typem studia, které navazuje na středoškolské vzdělání a ke kterému patří i bohatý studentský život. Výuka probíhá v budově školy v Ostravě.

Kombinovaná - profesně orientované kombinované studium a je určeno zejména zájemcům, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání při zaměstnání nebo podnikatelské činnosti.

Individuální studijní plán – studium určené pro absolventy VOŠ ekonomického zaměření je realizováno v prezenční i kombinované formě, které umožňuje získat titul bakalář (Bc.) během 3 semestrů studia.

 

Přijímací řízení

Přijímací řízení má podobu motivačního pohovoru, naším cílem je zjistit předpoklady a motivaci uchazeče o studium. U bakalářského studia nejsou požadovány žádné testy ani zkoušky.

 

Akreditované studijní obory programu Ekonomika a management:

 • Podnikání
 • Podnikání a management v obchodu
 • Informatika a internet v podnikání

 

Studijní plány

 

Studijní obor Podnikání

Uplatnění absolventů

Absolventi studijního oboru Podnikání se mohou uplatnit v podnicích všech právních forem, zejména v profesích spojených s řízením podniků, jako jsou obchodník, účetní, logistik, finanční odborník, prokurista, personální manažer, produkt manažer a projekt manažer. Uplatní se i v profesích vedoucích a řídících pracovníků na úrovni nižšího a středního managementu ve větších podnicích. Budou připraveni působit i jako samostatní podnikatelé v resortech malého a středního podnikání.

 

Školné

Kompletní informace o školném naleznete v příslušné sekci. Pro akademický rok 2014/2015 je stanovena výše školného:

 • pro prezenční studenty již od 2 999 Kč / měs.
 • pro kombinované studenty již od 2 575 Kč / měs.
  (pozn.: údaje přepočteny z jednorázové roční platby)

 

Proč zvolit VŠP:

 • Nadstandardní uplatnění absolventů.
 • Možnost platby za studium formou splátkového kalendáře.
 • Výběrové zahraniční studijní pobyty a placené praxe v zahraničních firmách.
 • Doplňkové programové balíčky (Student PLUS, Excelent, Business & Kariéra).
 • Studijní zaměření (Manažer lidského potenciálu, Rodinný podnikatel, Start do podnikání, Podnikání v osobních financích, Firemní správce-hospodář)

 

Online přihláška

 

Kampaň