Katedry

Katedry jsou základními stavebními kameny vzdělávací a výzkumné činnosti Vysoké školy podnikání, a. s. K 1. 9. 2011 vzniklo na základě reorganizace školy 8 nových kateder, které odrážejí svým zaměřením standardní disciplíny charakteristické pro vysoké školy typu business school, ale zároveň svým seskupením v rámci dvou institutů (Institut klíčových kompetencí v podnikání organizačně a administrativně zastřešuje uskupení 3 kateder: Katedry sociálních věd, Katedry ekonomie a Katedry cizích jazyků, Institut profesních a odborných kompetencí v podnikání organizačně a administrativně zastřešuje uskupení 5 kateder: Katedry podnikání a managementu, Katedry marketingu a obchodu, Katedry účetnictví a financí, Katedry kvality a environmentu a Katedry aplikované informatiky) odrážejí jedinečný modulární systém výuky podnikání, vycházející z integrace předmětů do komplexních celků, schopných lépe postihnout vzájemnou provázanost tradičních disciplín podnikatelského sektoru. Neopominutelnou rolí kateder je garance kvality výuky a s ní provázané vědeckovýzkumné činnosti, stejně jako garance odborného růstu pedagogických pracovníků školy.

 

Oborové katedry garantují a z významné části zajišťují výuku relevantních akreditovaných oborů, podílejí se však i na doprofilování posluchačů dalších oborů. Jedná se o Katedru podnikání a managementu, Katedru marketingu a obchodu, Katedru aplikované informatiky a Katedru kvality a environmentu.

 

Neoborové katedry se podílí na výuce jednak tzv. společného základu pro všechny obory a jednak na výuce průřezových disciplín svázaných opět s více měně všemi vyučovanými obory. Na Vysoké škole podnikání, a. s. to jsou Katedra sociálních věd, Katedra ekonomie, Katedra cizích jazyků a Katedra účetnictví a financí.