Katedra ekonomie, práva a společenských věd

 

Motto: 

 

a)      „Ekonomická teorie neposkytuje soubor ustálených závěrů, je to spíše metoda než doktrína, nástroj myšlení, který pomáhá dospět ke správným závěrům.

John Maynard Keynes

 

b)      Věk rytířstva je pryč. Nastal věk sofistů, ekonomů a počtářů“

E. Burke

 

Katedra ekonomie, práva a společenských věd byla na VŠP, a.s., zřízena k 1. 9. 2013. Do vínku jí byla svěřena celá řada funkcí a úkolů, a to jak v oblasti pedagogicko-metodické, tak i v oblasti výzkumné, odborné a publikační.  

 

V oblasti pedagogicko-metodické jde v prvé řadě o zajištění kvalitní úrovně výuky ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie), práva a společenských věd, včetně disciplín souvisejících s řízením lidských zdrojů, a to jak na bakalářském, tak magisterském stupni studia. Katedra zajišťuje výuku celé řady odborností, jako jsou Dějiny ekonomického myšlení a podnikání, Evropská unie, Veřejné finance a veřejný sektor, Právo v podnikání, Psychologie a sociologie v podnikání, Personální a sociální dovednosti, Sociální kompetence, Uplatnění na trhu práce, Etika a společenská odpovědnost firem, Interkulturní management, Řízení lidských zdrojů, Didaktika podnikání a podnikavosti.

 

Ve výuce katedra usiluje o organické a úzké propojení s jinými předměty výuky, hlavně pak s předměty, ve kterých se vyučuje podnikání. Proto pracovníci katedry využívají svých odborných znalostí a bohatých praktických zkušeností, aby ve spolupráci s ostatními katedrami VŠP, a.s. vytvářeli logické návaznosti ve výuce, například tím, že realizují pro ostatní katedry i výuku předmětů, které vycházejí z profilu Katedry ekonomie, práva a společenských věd, ale zároveň přesahují do roviny praktického uplatnění těchto poznatků. Jde o takové předměty, jako je marketingová komunikace, Řízení péče o zákazníky, Manažerské metody a techniky, Podnikavost, Řízení lidského potenciálu v podniku.  

 

Ve sféře výzkumné a odborné se katedra hlavně zaměřuje na mikroekonomickou a makroekonomickou problematiku soudobé světové, evropské a české ekonomiky, ale také na některé otázky dějin ekonomického myšlení a podnikání, právního vzdělání studentů, sociálních a psychologických aspektů, zejména pak ve vazbě na podnikání a podnikavost. Tato odborná témata jsou také zadávána jako náměty k řešení v bakalářských, ale především v  diplomových pracích.

 

Za podstatnou část své činnosti považuje tým katedry i tvorbu studijních opor, skript a dalších metodicko-odborných materiálů a pomůcek. K podnětným a velmi navštěvovaným akcím ze strany studentů patří semináře a konzultace, které se zaměřují na přípravu ke státním závěrečným zkouškám. Pracovníci katedry komunikují se studenty i v rámci individuálních konzultací a akcí realizovaných VŠP, a.s. Do budoucna míní katedra tyto aktivity v oblasti ekonomie, práva i společenských věd dále rozšiřovat.

 

Doc. PhDr. Olga Březinová, CSc.

Vedoucí katedry Ekonomie, práva a společenských věd

 

Seznam externích a interních členů katedry