Katedra podnikání a managementu

Katedra Podnikání a managementu vznikla 1. 9. 2011 transformací z katedry Podnikání. Patří k oborovým katedrám a garantuje obor Podnikání jak na stupni bakalářského, tak magisterského studia, a to ve formě prezenční i kombinované.

 

Katedra rozvíjí své aktivity ve třech směrech:

 

a)      Pedagogika:

 

Katedra garantuje řadu vzdělávacích modulů a předmětů, kupř. podnik a podnikání, podnikatel, manažer, leader, správa podniků, malé a střední podnikání, právo v podnikání, konkurenceschopnost v podnikání, strategie v podnikání atd.

 

b)       Výzkum a publikační činnost:

 

Rozvoj malého a středního podnikání, konkurenceschopnost podniků, formování podnikatelského prostředí, správa a management podniků. Výzkumné a publikační aktivity katedry jsou realizovány v rámci katedrálního projektu „Kvalita podnikání pro život“. Katedra Podnikání a managementu a její členové spolupracují rovněž s významnými podniky, podnikateli a vysokými školami v ČR, na Slovensku i v Polsku.

 

c)      Odborný rozvoj pedagogů:

 

Katedru vede prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc., který na VŠP je rovněž garantem studijního programu Ekonomika a management a studijního oboru Podnikání. Dalšími interními členy katedry jsou: prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., doc. Ing. Dagmar Válková, CSc., doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D., doc. Ing. Milan Michalko, Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D., Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D., Mgr. Ing. Tomáš Tykva, MCI, Ing. Pavlína Hronová, Ing. Vendula Fialová. Externí spolupracovníci katedry patří k předním pedagogům a odborníkům z praxe se zaměřením na právo, management a ekonomiku podniku. Všichni interní členové katedry jsou zapojeni do plánu profesního a pedagogického rozvoje, tudíž připravují se nebo realizují doktorská studia, resp. připravují se na habilitační a profesorská řízení.