Kombinované - navazující magisterské studium

Kombinované (tzv. dálkové) studium je určeno všem, kteří nemohou trávit ve škole několik dní v týdnu. Je vhodné například pro lidi, kteří podnikají, mají zaměstnání a chtějí si zvýšit nebo doplnit vzdělání při zaměstnání. Standardní délka studia je stejně jako v případě denního studia 4 semestry.

 

Obsahově je výuka v kombinované formě studia stejná jako v prezenční formě. Odlišná je jen organizace studia. Studium probíhá formou konzultací (přímé výuky) ve dvou variantách. Pravidelné týdenní konzultace (jeden den v týdnu v odpoledních hodinách v rozsahu 6 hodin - pouze v Ostravě) a blokové měsíční (1x tři dny v daném měsíci: pátek, sobota, neděle). Na konzultace (přímou výuku ve škole) navazuje řízené samostudium.

 

 

Studijní program Ekonomika a management

Garant studijního programu Ekonomika a management: prof.  Ing. Z. Mikoláš, CSc.
 
 

Navazující magisterské studium (2 roky, 4 semestry)

Studijní obor kombinovaného studia:

  • Podnikání

 


Studijní obor Podnikání

Garant oboru: prof. Ing. Z. Mikoláš, CSc.

Studium navazujícího magisterského programu oboru Podnikání předpokládá zvládnutí teoretických poznatků oboru a položení základů pro vytváření praktických dovedností potřebných pro inovativní a konkurenceschopné podnikání a kvalifikovaný výkon řídících funkcí na úrovni středního a vrcholového managementu ve firmách vlastněných jak domácím, tak zahraničním kapitálem. Program studia vyváženě odráží vztahy mezi ekonomickou vysokoškolskou orientací a profesními cíli tak, aby absolvent byl schopen odpovídajícím způsobem aplikovat nabyté znalosti makroekonomie i mikroekonomie, ekonomiky podnikání, managementu a dalších znalostí na sféru řízení, do sociální a personální práce.

 

Cíle studia

Cílem studia navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management, oboru Podnikání, je poskytnout posluchačům daného studijního programu ucelený okruh teoretických i praktických poznatků z makro a mikroekonomie a dalších vědních oborů s důrazem na jejich využitelnost v podnikatelské a podnikové sféře. Absolventi by měli být připraveni také pro vědeckou a pedagogickou činnost se zaměřením na podnikání a management v podmínkách internacionalizované ekonomiky.

 

Uplatnění absolventů

Absolventi navazujícího magisterského studijního oboru Podnikání se uplatní především jako podnikatelé, členové správních rad společností, v manažerských funkcích v soukromých, ale také státních firmách. Významnou oblastí uplatnění budou malé a střední firmy a ve firmách zahraničních investorů, k jejichž založení a řízení budou mít absolventi VŠP, a.s. oboru Podnikání všechny předpoklady. Odborná profilace rovněž umožní absolventům oboru uplatnění v orgánech občanských sdružení a ve stání správě a samosprávě ve funkcích souvisejících s problematikou podnikání, zejména v profesích projektový manažer, poradce apod. Výuka je zajištěna špičkovými pedagogy v oboru Podnikání, kteří mají autoritu jak u akademické veřejnosti, tak v podnikatelské sféře.

 

Navazující magisterský studijní program v oboru Podnikání, realizovaný na VŠP, je jediným takto akreditovaným studijním oborem v České republice. Přesto, že realizován výhradně v sídle Vysoké školy podnikání, a.s., v Ostravě, je zajištěn kvalitní servis pro studenty z celé republiky (VŠP má vlastní studentské koleje, parkoviště, podnikatelský inkubátor, informační servis atd.).