Navazující magisterské

Pravidla přijímajícího řízení do navazujícího magisterského studia na Vysoké škole podnikání, a.s. 

Požadavky na přijímací řízení se opírají o principy uplatňované na srovnatelných vysokých školách (zejména veřejných) poskytujících vysokoškolské magisterské vzdělání v rámci studijního program Ekonomika a management. Současně se přihlíží ke specifickým požadavkům oboru Podnikání.

 

Přijímací řízení je realizováno ústní formou zkoušky před zkušební komisí (2 pedagogové) školy. Směřuje k ověření znalostí a předpokladů uchazeče v rozsahu státní závěrečné zkoušky na bakalářském studiu oboru Podnikání na VŠP. Současně se přijímací řízení opírá o výsledky studia a státních zkoušek dosažených při předchozím studiu s akcentací výborných výsledků. U uchazečů, kteří vykonali státní závěrečnou zkoušku na bakalářském studiu z předmětu (dílčí části závěrečné státní zkoušky), který je shodný nebo velmi blízký předmětům státní závěrečné zkoušky na VŠP, s hodnocením výborný, může být komisí přijímací řízení na magisterské studium VŠP oboru Podnikání zúženo pouze na prověření ostatních studijních předpokladů (zejména klíčových osobních, manažerských a podnikatelských kompetencí). Tematické okruhy k přijímacímu řízení jsou ke stažení <ZDE>.

 

V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Vyhláškou č. 343/2002 Sb. o postupu a podmínkách při zveřejňování průběhu přijímacího řízení na vysokých školách jsou stanoveny následující podmínky přijetí ke studiu navazujícího magisterského studijního programu na Vysoké škole podnikání, a.s. pro akademický rok 2013/2014:

 • Ke studiu navazujícího magisterského studijního programu na Vysoké škole podnikání, a.s. se mohou přihlásit uchazeči, kteří absolvovali akreditovaný bakalářský nebo magisterský studijní program. Po úspěšném dokončení navazujícího magisterského studia se přiznává absolventům titul „inženýr“ (ve zkratce Ing.).
 • Ke studiu VŠP, a. s. se přijímá na navazující magisterský studijní program Ekonomika a management, studijní obor Podnikání.

 

Termíny přijímacího řízení ke studiu v roce 2014/2015: = studium od února 2015

Termíny přijímacího řízení:

15.1., 5.2., 12.2. 2015

Jsme Vám k dispozici na telefonu 810 888 800 a e-mailu info@vsp.cz.

 

Podmínky přijímacích zkoušek

Podmínkou přijímacích zkoušek je řádné ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu. Řádné ukončení studia v bakalářském nebo magisterském studijním programu je ověřeno bezprostředně před vykonáním přijímací zkoušky.

 

Uchazeči jej doloží odevzdáním úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.  Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky - absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali). V případě přijetí ke studiu musí předložit úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci do 30.11.2014.

 

Formální náležitosti přihlášky

 • Přihlášku je možno podat:

- písemně (formulář SEVT 49 145 0).

- poštou (rozhodující je datum podacího razítka) nebo odevzdat v úředních hodinách na studijním oddělení školy.

- elektronicky (https://isis.vsp.cz/public/application_forms/application_form_new)

 

 • Uchazeč musí v přihlášce vyplnit všechny příslušné údaje a doložit požadované doklady:

a) Informace o předchozím studiu na vysoké škole.

Uchazeč uvede v přihlášce údaje o vysoké škole, fakultě a absolvovaném oboru bakalářského resp. magisterského studia.

b) Výsledek státní bakalářské nebo státní závěrečné zkoušky, které doloží úředně potvrzenou fotokopií tohoto dokladu a dále přiloží úředně ověřenou fotokopii diplomu. Absolventi Vysoké školy podnikání, a.s. předkládají neověřenou fotokopii. 

c) Životopis

Doklady v bodech B a C student musí odevzdat nejpozději při prezenci v den konání přijímací zkoušky. Prezence uchazečů probíhá před samotným konáním přijímacích zkoušek.

Upozornění:

Pokud přihláška ke studiu nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, nebude zaregistrována. Přijímací řízení se podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách zahajuje doručením řádně vyplněné přihlášky škole.

 

Přijímací zkoušky

 • Administrativní poplatek

Za přijímací řízení je nutno uhradit administrativní poplatek 500,- Kč. Administrativní poplatek je nevratný. Zaplacení poplatku může být realizováno následujícími způsoby:

- převodem z účtu – viz níže uvedené účty:

 

 • č. ú.: 7179179179/2010 vedený u Fio banky, a. s., Nádražní 39, 702 00 Ostrava
  IBAN: CZ6720100000007179179179, BIC (SWIFT): FIOBCZPP
 • č. ú.: 179176179/0300 vedený u ČSOB, a. s., Hollarova 5, 702 00 Ostrava
  IBAN: CZ6903000000000179176179, BIC (SWIFT): CEKOCZPP

 

Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0308

- vkladem v hotovosti na účet v kterékoli pobočce bank – viz výše uvedené účty; Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení); Konstantní symbol: 0179

Jako doklad o úhradě slouží výpis z účtu nebo kopie pokladní složenky. Ten je uchazeč povinen předložit před přijímacím řízením (dokladem o úhradě není příkaz k úhradě).

 • Před zahájením přijímacích zkoušek proběhne kontrola účasti, při které musí uchazeči prokázat svou totožnost (občanský průkaz, pas), předložit pozvánku k přijímacím zkouškám.
 • Forma přijímacích zkoušek je ústní a skládá se z otázek z Ekonomie (mikroekonomie a makroekonomie) a z Podnikání a managementu. Ústní zkoušky z Ekonomie a z Podnikání a managementu budou bodově hodnoceny.

-          Z každé části přijímací zkoušky lze získat maximálně 20 bodů (ústní zkouška z Ekonomie – 20 bodů, ústní zkouška z okruhu předmětů studijního oboru Podnikání – 20 bodů). Maximální celkový počet dosažených bodů může být 40.

-          Rámcovým obsahem ústní zkoušky je látka na úrovni bakalářské zkoušky z Podnikání a managementu a z Ekonomie na VŠP, a. s.

-          U zkoušky uspěje uchazeč, který dosáhne u přijímací zkoušky alespoň 20 bodů. Splní-li toto kritérium větší počet uchazečů, než může škola přijmout, rozhoduje o přijetí pořadí nejlepších.

 

 

Podmínky pro přijetí

Podmínkou pro přijetí ke studiu v navazujícím magisterském studijním programu je dosažení alespoň 20 bodů u přijímací zkoušky. O přijetí rozhodne pořadí uchazečů, toto pořadí je stanoveno na základě součtu bodů uchazečů, kteří ve všech jednotlivých částech přijímacích zkoušek dosáhli minimálně 20 bodů.

 

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny nejpozději do 15 dnů od konání přijímacího řízení na webových stránkách školy a současně na úřední desce školy. Uchazeči, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, obdrží emailem rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu.

 

Přezkoumání rozhodnutí

Po obdržení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí ke studiu může uchazeč písemně požádat o přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává k rukám rektora do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přijetí/nepřijetí. Termín vydání rozhodnutí k žádosti o přezkoumání rozhodnutí činí 30 dnů od doručení žádosti.

 

Uchazeči budou moci vždy 7. den po dni konání přijímací zkoušky, který byl dán pozvánkou k přijímací zkoušce nahlédnout na studijním oddělení školy v úředních hodinách do svých materiálů, které jsou rozhodné pro přijetí ke studiu. Podmínkou nahlédnutí je osobní přítomnost uchazeče.

 

Zápis do studia

Zápisy do studia se budou konat v budově VŠP, a. s. v Ostravě v měsíci únor 2015 (dle formy sludia). Konkrétní pokyny pro zápis do studijního oboru budou přijatým uchazečům oznámeny. Zápisu se musí každý přijatý uchazeč zúčastnit osobně. Před stanoveným termínem a v mimořádných případech nejpozději do 5 dnů po tomto termínu se může uchazeč písemně omluvit. Uchazeči zaniká právo na zápis do studia, jestliže se bez omluvy nedostavil k zápisu, nebo jeho omluva nebyla přijata.

 

Další informace

Studijní oddělení:

Vedoucí studijního oddělení: Petra Miovská

e-mail: petra.miovska@vsp.cz, studijni@vsp.cz, vsp@vsp.cz

telefon: 595 228 111, 595 228 150, 737 207 962

adresa: Vysoká škola podnikání, a.s., Michálkovická 1810/181, Ostrava- Slezská Ostrava 710 00